ประวัติและข้อมูลทั่วไป

สาขาศึกษาทั่วไป มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกสาขาวิชามีความรู้และมีความพร้อมในด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม พลศึกษา อันจะเห็นได้ว่ารายวิชาพื้นฐานมีความสำคัญยิ่งที่จะเป็นปัจจัยหลักในการเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองเพื่อพร้อมรับความรู้ในศาสตร์ต่างๆต่อไปนี้