พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตลาดสัตว์น้ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยระบบการค้าแลกเปลี่ยนแบบผสมผสาน (Barter Trade System+) เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 

โดยบรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Sea Farming, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลิบง, ฮ่อยจ้อปูม้าจากเกาะสุกร, คนรักษ์เล, หจก.ทรัพย์เกษตรไท, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง, กะปิจ๊ะณีจากหาดยาว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง และมี คุณมะการิม ดอเลาะ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, คุณอภิสร แท่นพิทักษ์ ตัวแทนบริษัท Nim Express, คุณอริย์ธัช สมหวังเจริญ ผู้จัดการสถานีตรังสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเลือกขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ”และมี คุณอนุวิทย์ พรหมมี นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ ดูก็อง วิลเลจ (Dugong village) ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS