พัฒนาสินค้าด้วยระบบตลาดสมัยใหม่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมย่อยที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าและระบายสินค้าด้วยระบบตลาดสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ณ ดูก็อง วิลเลจ (Dugong village) ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


โดยบรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Sea Farming, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลิบง, ฮ่อยจ้อปูม้าจากเกาะสุกร, คนรักษ์เล, หจก.ทรัพย์เกษตรไท, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง, กะปิจ๊ะณีจากหาดยาว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง และในช่วงบ่ายมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและยกระดับสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง พัทลุง และกระบี่ อาทิ คุณณัฐวัตร ตันศิริเสถียร บริษัทตรัง โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด, คุณขวัญชนก กษิราวัฒน์ เจ้าของธุรกิจลันตามาร์ท, คุณจิดาภา เพิ่มวาสนา ตัวแทนจาก YEC Trang, คุณเรวัต อ๋องเจริญ เจ้าของ Dugong village เข้าร่วมในการเสวนา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS