FishTech Alumni Engagement #1

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรม FishTech Alumni Engagement #1 เดินสายโซนสตูล Topic: ทำไหร๋กันมั่ง...หลังโควิด ภายใต้ โครงการวิจัยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง

วันที่ 20 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคุณสาธร แทบทับ ศิษย์เก่ามีนกร 7 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การประกอบอาชีพกับศิษย์เก่าคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups) การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) และนวัตกรด้านประมงเติมเต็มโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงสตูล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ นักวิจัยในโครงการร่วมแลกเปลี่ยนฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะ ละงูบูทิค จังหวัดสตูล

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS