การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการการใช้สื่อ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในยุค Education 4.0” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning , การใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุค Education 4.0 ,  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ให้กับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.นิภาพร ช่วยธานี อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS